هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران

هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در روز چهارشنبه مورخ ۲ مرداد ماه سال جاری با حضور تمامی اعضاء انجمن(۴۳شرکت عضو) و نماینده قانونی اتاق بازرگانی آقای سلیمانی در ساعت ۱۵ در دبیرخانه انجمن واقع در خیابان سهروردی شمالی، انتهای خیابان شهید قندی، نرسیده به خیابان عربعلی، پلاک ۷۹، طبقه سوم تشکیل و پس از انجام امور ثبت قانونی حاضرین توسط نماینده محترم اتاق بازرگانی و انجام موارد دستور جلسه و ارائه گزارش جامعی از اقدامات و موفقیتهای سه سال گذشته توسط جناب آقای مجاهد ریاست هیئت مدیره انجمن که از سخترین دوران صنعت موتورسیکلت بوده و با چالشهای فراوانی مواجه گردید ارائه و گزارشات صورتهای مالی و درآمدها و هزینه های انجام شده توسط جناب آقای مکاریان خزانه دار و جناب آقای کلانتر بازرس انجمن در جلسه قرائت شد و پس از آن نسبت به انتخاب اعضاء هیئت مدیره اقدام گردید که پس از رای گیری نتایج ذیل حاصل شد:
آقایان جلیل مجاهد، رضا مکاریان، سید محسن عزیزی، علی عرب، رضا خیالی، علی پیروی و محمود کلانتر بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای امیر حسین پژوهی به عنوان بازرس انجمن به مدت سه سال انتخاب شدند.