مدارک مورد نیاز برای صدور اسناد المثنی

  1. اعلام مفقودی در روزنامه های سراسری (روزنامه استانی ، کپی روزنامه ورسیدروزنامه قابل قبول نمی باشد)
  1. اصل نامه بلامانع بودن المثنی از نمایندگی مربوطه در صورتیکه که تعویض پلاک نشده باشد.
  1. اصل تعهد رسمی و یا گواهی امضاء( متن گواهی امضاء مبنی بر این باشد که اینجانب آقای X مالک موتورسیکلت به مشخصات ……… می باشم سند را مفقود وتقاضای المثنی می نمایم و متعهد می شوم در صورت پیدا شدن سند وهرگونه سوءاستفاده از آن مسولیت به عهده اینجانب می باشد.
  1. مبلغ 50،000 تومان به صورت وجه نقد(هزینه صدور سند به شماره گذاری)
  1. به همراه داشتن کپی از کلیه مدارک ضروری است اعم: از شناسنامه ، کارت ملی ، قولنامه، وکالت نامه ، برگ سبز، کارت موتور ، بیمه نامه، تاییدیه نقل وانتقال

مدارک مورد نیاز برای صدور پلاکت تنه

  1. نامه ساخت پلاکت وفرم بازدید از پلیس
  2. به همراه داشتن کپی از کلیه مدارک ضروری است اعم: از شناسنامه ، کارت ملی ،سند کمپانی ، وکالت نامه (در صورت داشتن) ، برگ سبز، کارت موتور ، بیمه نامه،
  3. اصل فیش واریزی به مبلغ 50،000 تومان به شماره حساب 0211549426006 بانک صادرات به نام آقای جلیل مجاهد ( هزینه حکاکی و ساخت پلاکت)

(حضور مالک و به همراه داشتن اصل کارت ملی برای گرفتن سند و پلاکت ضروری است)

 

456